Stellv. Minister K. Zhivkov mit Svoboda und Heiko Schmidt

Stellv. Minister K. Zhivkov mit Svoboda und Heiko Schmidt

Quelle: INNO-CON Innovation und Consulting Ltd.